edifici ecovola

Temàtica

Construcció

Any

2011-2013

Financiació

Programa Energia Intel·ligent per a Europa, Comissió Europea

Descripció

El projecte Construction21, finançat per la Comissió Europea a través de l'acció SAVE del programa Energia Intel•ligent per Europa per un període de dos anys, pretén impulsar l'edificació sostenible a la UE amb la finalitat d'aconseguir els objectius comuns en matèria de eficiència energètica i emissions de CO2. Per això, s'està desenvolupant un portal de referència i multilingüe en 6 països europeus (Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Lituània i Romania) per potenciar l'intercanvi d'informació, la transferència de coneixements i la col•laboració entre actors claus del sector de la construcció. Així mateix, es promocionaran les millors pràctiques existents a través d'una base de dades de casos d'estudi exemplars i de productes i solucions innovadores, que permetran la millora real del comportament energètic dels edificis des d'una visió de cicle de vida, aportant transparència en el mercat. També es crearan comunitats temàtiques de tots aquells temes claus relacionats amb la construcció sostenible per propagar el how-know existent.

Les 6 plataformes nacionals, ampliables als 27 Estats Membre a cinc anys vista, interaccionaran entre sí i amb el portal BUILD.UP, pàgina oficial de la Comissió Europea sobre Sostenibilitat en Edificis.
 

Socis: French Institute for Energy Efficieny in Buildings (IFPEB, Francia, coordinador), Regional Association of Veneto's Chambers of Commerce (UCV, Italia), German Sustainable Building Council (DGNB, Alemania), Romania GREEN Building Council (Ro GBC, Rumanía), Vilnius Gediminas Techincal University (VGTU, Lituania), International Resources and Innovation Centre for Sustainable Development (CIRIDD, Francia), PE INTERNATIONAL GmbH (PE, Alemania), ANCE-Assocaition Nazionales Costruttori Edili (ANCE, Itàlia), Càtedra UNESCO de Cicle de Vida y Canvi Climàtic (España).
 

Idioma: Anglès (+ espanyol, francès, italià, romanès y lituà)


Objectius

 • Fomentar la consideració d'aspectes relatius al cicle de vida en els processos de presa de decisions i, especialment, en el disseny i construcció de nois edificis i la rehabilitació dels existents amb l'objectiu de disminuir els seus impactes sobre el medi ambient.
   
 • Promoure la declaració d'informació ambiental de cicle de vida com a estratègia per fomentar la millora ambiental de productes, sistemes i edificis, mitjançant una comparació i competència justes i transparents.

 • Fomentar el diàleg permanent entre els diferents actors claus del sector de la construcció a Espanya per connectar la oferta i la demanda de solucions enfocades a l'eficiència energètica i la construcció sostenible.
   

Els objectius específics són:
 

 • Consensuar un sistema per a la comparació i comunicació d'aspectes ambientals, socials i econòmics relatius a edificis. Això ajudarà a establir un rànquing i poder promocionar aquelles solucions que ja hagin provat els seus beneficis i aplicabilitat en edificis existents.

 • Identificar els principals reptes que han d'afrontar el sector de la construcció per adoptar pràctiques de sostenibilitat ambiental, així com involucrar als agents afectats en la cerca de solucions.

 • Sensibilitzar i formar als diferents actors de la cadena de subministra en relació a l'enfocament de cicle de vida, ajudant-los a identificar, comparar i avaluar els productes i solucions constructives orientades a una construcció ambientalment sostenible.
   
 • Fomentar l'ús de casos d'estudi sobre edificis existents com materials formatius en programes educatius i de formació sobre arquitectura i enginyeria de l'edificació.
   
 • Disseminar les bones pràctiques de construcció sostenible desenvolupades a Espanya i aprendre de les desenvolupades a altres països.
   

Metodologia

 • Desenvolupament, amb el suport del sector, d'una plataforma web fàcil d'utilitzar per intercanviar informació operacional i d'avaluació de l'eficiència (ambiental, econòmica, energètica dels edificis.
   
 • Creació de xarxes temàtiques online, dins de la plataforma, per fomentar l'intercanvi d'experiències i el treball conjunt a l¡hora de formular solucions que aproximin al sector de la construcció a la sostenibilitat ambiental. Aquestes xarxes seran moderades per experts en la matèria específica.

 • Promoció a través de casos d'estudi i bases de dades, de productes, materials, sistemes, etc. Que hagin demostrat que són bones solucions per millorar l'eficiència energètica dels edificis. 

 • Formació focalitzada a diferents tipus de col•laborador, com els revisors dels casos d'estudi o els moderadors de les xarxes temàtiques.
   
 • Participació d'agents clau del sector que aporten continguts, moderen xarxes temàtiques i grups de treball, revisen casos d'estudi, difonen els resultats, etc. 

 

Resultats i conclusions

El projecte es troba en la primera fase d'execució i des de principis de març de 2012 la web construction21 està ja disponible a internet. En la segona fase, la plataforma anirà creixent en funcionalitats i continguts, a partir de les aportacions fetes pels propis agents del sector.

El principal resultat del projecte serà una plataforma web multilingües que tindrà com a continguts principals una base de dades de casos d'estudi exemplars, una altra de productes i sistemes innovadors, un conjunt de xarxes temàtiques i una secció de notícies rellevants.

En el cas de la plataforma espanyola, els resultats concrets esperats són:

 • 85 casos d'estudi d'edificis energèticament eficients construïts a Espanya en els darrers anys.
 • 75 productes innovadors identificats.
 • 6 xarxes temàtiques d'abast europeu i 100 grups de treball d'abast nacional.
 • 38.000 visitants, dels quals 4500 usuaris actius.
 • 20 revisors de casos d'estudi i moderadors de xarxes temàtiques.
 • 60 acords de col•laboració amb institucions de referència.
Publicacions i informació adicional


Projectes relacionats

 
Segueix-nos a les xarxes!

tw logo        linkedin logo_initials